کاسپرسکی کاسپراسکای کسپرسکی کاسپر کسپر

محصول "ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS"

پانل یکپارچه مدیریتی

پانل مدیریتی کاسپرسکی ابزاری جهت کنترل رایانه های موجود در شبکه بوده و مدیر شبکه می تواند با استفاده از آن اقدام به دریافت گزارشات متنوع، نصب از راه دور، تغییر تنظیمات و ... روی ایستگاههای کاری شبکه نماید.

حفاظت از استگاههای محلی

حفاظت کامل از ایستگاههای محلی موجود در شبکه و ایجاد بستری امن برای انجام فعالیت کاربران.

حفاظت از فایل سرورها

ماژول ضد بدافزار و ضد تروجان پیشرفته جهت حفاظت از فایل سرورها و کاهش خطر توزیع آنها در سراسر شبکه.

حفاظت از گوشی های همراه

ابزارهای حفاظتی قدتمند جهت کنترل و نظارت بر دستگاه های تلفن همراه کاربران در شبکه.

مدیریت تلفن های همراه

ابزار مدیریتی آسان و قدتمند جهت پیکربندی و حفاظت از دستگاه های تلفن همراه و و تبلتهای موحود در شبکه.

کنترل برنامه ها، دستگاه های جانبی و وب سایتها

کنترل برنامه های کاربردی کاربران، نظارت بر دستگاه های جانبی و همچنین دسترسی به وب سایتها موجب افزایش ضریب امنیتی و ارتقا بهره وری در شبکه می گردد.

رمزنگاری

رمزگذاری فایلها، پوشه ها، درایوها و حافظه های جانبی جهت جلوگیری از دسترسی به اطلاعات آنها در صورت مفقود شدن به عهده ماژول رمزنگاری می باشد.

سیستم مدیریت

سیستم مدیریت مرکزی عنوان بخشی است که به وسیله ان مدیر شبکه می تواند بر فعالیت رایانه های شبکه نظارت نموده و وصله های امنیتی ارائه شده را روی آنها نصب نماید.

 Advanced 

ترکیبی قدرتمند از امنیت و کارایی

پانل یکپارچه مدیریتی

پانل مدیریتی کاسپرسکی ابزاری جهت کنترل رایانه های موجود در شبکه بوده و مدیر شبکه می تواند با استفاده از آن اقدام به دریافت گزارشات متنوع، نصب از راه دور، تغییر تنظیمات و ... روی ایستگاههای کاری شبکه نماید.

حفاظت از استگاههای محلی

حفاظت کامل از ایستگاههای محلی موجود در شبکه و ایجاد بستری امن برای انجام فعالیت کاربران.

حفاظت از فایل سرورها

ماژول ضد بدافزار و ضد تروجان پیشرفته جهت حفاظت از فایل سرورها و کاهش خطر توزیع آنها در سراسر شبکه.

حفاظت از گوشی های همراه

ابزارهای حفاظتی قدتمند جهت کنترل و نظارت بر دستگاه های تلفن همراه کاربران در شبکه.

مدیریت تلفن های همراه

ابزار مدیریتی آسان و قدتمند جهت پیکربندی و حفاظت از دستگاه های تلفن همراه و و تبلتهای موحود در شبکه.

کنترل برنامه ها، دستگاه های جانبی و وب سایتها

کنترل برنامه های کاربردی کاربران، نظارت بر دستگاه های جانبی و همچنین دسترسی به وب سایتها موجب افزایش ضریب امنیتی و ارتقا بهره وری در شبکه می گردد.

رمزنگاری

رمزگذاری فایلها، پوشه ها، درایوها و حافظه های جانبی جهت جلوگیری از دسترسی به اطلاعات آنها در صورت مفقود شدن به عهده ماژول رمزنگاری می باشد.

سیستم مدیریت

سیستم مدیریت مرکزی عنوان بخشی است که به وسیله ان مدیر شبکه می تواند بر فعالیت رایانه های شبکه نظارت نموده و وصله های امنیتی ارائه شده را روی آنها نصب نماید.

 Select 

کنترل و حفاظت در سراسر ایستگاه های کاری شبکه

پانل یکپارچه مدیریتی

پانل مدیریتی کاسپرسکی ابزاری جهت کنترل رایانه های موجود در شبکه بوده و مدیر شبکه می تواند با استفاده از آن اقدام به دریافت گزارشات متنوع، نصب از راه دور، تغییر تنظیمات و ... روی ایستگاههای کاری شبکه نماید.

حفاظت از استگاههای محلی

حفاظت کامل از ایستگاههای محلی موجود در شبکه و ایجاد بستری امن برای انجام فعالیت کاربران.

حفاظت از فایل سرورها

ماژول ضد بدافزار و ضد تروجان پیشرفته جهت حفاظت از فایل سرورها و کاهش خطر توزیع آنها در سراسر شبکه.

حفاظت از گوشی های همراه

ابزارهای حفاظتی قدتمند جهت کنترل و نظارت بر دستگاه های تلفن همراه کاربران در شبکه.

مدیریت تلفن های همراه

ابزار مدیریتی آسان و قدتمند جهت پیکربندی و حفاظت از دستگاه های تلفن همراه و و تبلتهای موحود در شبکه.

کنترل برنامه ها، دستگاه های جانبی و وب سایتها

کنترل برنامه های کاربردی کاربران، نظارت بر دستگاه های جانبی و همچنین دسترسی به وب سایتها موجب افزایش ضریب امنیتی و ارتقا بهره وری در شبکه می گردد.

رمزنگاری

رمزگذاری فایلها، پوشه ها، درایوها و حافظه های جانبی جهت جلوگیری از دسترسی به اطلاعات آنها در صورت مفقود شدن به عهده ماژول رمزنگاری می باشد.

سیستم مدیریت

سیستم مدیریت مرکزی عنوان بخشی است که به وسیله ان مدیر شبکه می تواند بر فعالیت رایانه های شبکه نظارت نموده و وصله های امنیتی ارائه شده را روی آنها نصب نماید.

 Core 

حفاظت در شبکه با مدیریت آسانمحصول "TOTAL SECURITY FOR BUSINESS"

راهکار نهایی امنیتی تحت شبکه لابراتوار کاسپرسکی


حفاظت از استگاههای محلی

حفاظت کامل از ایستگاههای محلی موجود در شبکه و ایجاد بستری امن برای انجام فعالیت کاربران.

پانل یکپارچه مدیریتی

پانل مدیریتی کاسپرسکی ابزاری جهت کنترل رایانه های موجود در شبکه بوده و مدیر شبکه می تواند با استفاده از آن اقدام به دریافت گزارشات متنوع، نصب از راه دور، تغییر تنظیمات و ... روی ایستگاههای کاری شبکه نماید.

سیستم مدیریت

سیستم مدیریت مرکزی عنوان بخشی است که به وسیله ان مدیر شبکه می تواند بر فعالیت رایانه های شبکه نظارت نموده و وصله های امنیتی ارائه شده را روی آنها نصب نماید.

مدیریت تلفن های همراه

ابزار مدیریتی آسان و قدتمند جهت پیکربندی و حفاظت از دستگاه های تلفن همراه و و تبلتهای موحود در شبکه.

حفاظت از گوشی های همراه

ابزارهای حفاظتی قدتمند جهت کنترل و نظارت بر دستگاه های تلفن همراه کاربران در شبکه.

حفاظت از فایل سرورها

ماژول ضد بدافزار و ضد تروجان پیشرفته جهت حفاظت از فایل سرورها و کاهش خطر توزیع آنها در سراسر شبکه.

رمزنگاری

رمزگذاری فایلها، پوشه ها، درایوها و حافظه های جانبی جهت جلوگیری از دسترسی به اطلاعات آنها در صورت مفقود شدن به عهده ماژول رمزنگاری می باشد.

حفاظت از میل سرورها

کنترل برنامه ها، دستگاه های جانبی و وب سایتها

کنترل برنامه های کاربردی کاربران، نظارت بر دستگاه های جانبی و همچنین دسترسی به وب سایتها موجب افزایش ضریب امنیتی و ارتقا بهره وری در شبکه می گردد.

حفاظت از سرورهای اینترنت

حفاظت از سرورهای تعاملی و اشتراکی

راهکارهای امنیتی شبکه ای

برای ایجاد یک بستر امنیتی یکپارچه به راهکارهای زیر نیاز دارید:

مشاهده همه راهکارها
کاسپرسکی کاسپراسکای کسپرسکی کاسپر کسپر